logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Трета работна среща

Избор на инвестиционни мерки за адаптация към климатичните промени

Трета работна среща на общините партньори

Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора

8 – 10 юни 2022 г., гр. София

 

От 8 до 10 юни 2022 г. се проведе последната от трите работни срещи на експертните екипи от общините партньори по проекта.

Целта на тази среща беше да финализират аналитичните доклади на базата на предвидените в методологията стъпки, както и на базата на наученото и споделения опит по време на учебните пътувания в Норвегия. Акцент в работата по докладите беше финализиране на решенията за инвестиционните мерки, цялостното оформяне на докладите и финализиране на работата по предложения за актуализиране на общинските политики и националното законодателство, както и на учебните програми в средните и висшите училища по строителство, градско развитие и озеленяване.

Участваха целите експертни екипи на партньорските общини, целият екип на НДЕФ и екипът на българските консултанти от Аналитично-креативна група. Дистанционно се включиха и експертите от Западно-норвежкия изследователки институт Карло Ал и Кире Гровен.

Работата на експертния екип протече изключително динамично и целенасочено. Редуваше се работа в екипите по общини с обсъждания в голямата група. Екипите получиха директна професионална помощ и подкрепа от консултантския екип на проекта.

Всеки от екипите работи и представи своя проектен фиш. Проектните фишове представляват специално разработен от НДЕФ модел за описание на инвестиционните мерки, които ще се изпълнят в рамките на проекта. Включена е обосновка за начина, по който мярката води до адаптация към климатичните промени и по-конкретно до заплахата и риска, характерни за конкретното място. Описват се всички дейности и се прави референция с опита, който е придобит от норвежките партньори – чрез доклада им за международния опит или чрез учебните пътувания в Норвегия. Проектният фиш е част от цялостните аналитични доклади, които изготвят общините.

По време на семинара беше отделено време и на подготовката за предстоящите консултативни срещи по общини. Целта на тези срещи ще е да се генерира разбиране за предлаганата инвестиционна мярка и за процеса, чрез който се стига до нейното изпълнение. Срещите ще се проведат в последната седмица на юни и първата седмица на юли като техен домакин, макар и на място в градовете, ще бъде Националният доверителен екофонд.