logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Консултативни срещи в общините

Обсъждане на инвестиционни мерки за адаптация към климатичните промени

Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора

юни – юли 2022 г.

 

В последните дни на юни и първата половина на месец юли 2022 г. се проведоха експертни консултативни срещи в осемте града, в които предстои да се реализират пилотни инвестиционни мерки за адаптация към климатичните промени.

Тези срещи са поредната стъпка в изпълнението на проекта на Националния доверителен екофонд „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство(ЕИП). Освен норвежкия партньор Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия (KS), партньори в проекта, които практически са крайни бенефициенти, са осемте общини Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Софи и Стара Загора.

В срещите взеха участие политическите ръководства на общините, главните архитекти, директори и експерти от съответните общински администрации, представители на общинските съвети, на регионалните органи на МОСВ и МРРБ, на камарите на строителите, на проектантите и на архитектите. Представени бяха и специализирани средни училища и университети.

Целта на всяка от срещите беше екипът на проекта от всяка община да сподели и обсъди с експертната общност на града идеята за инвестиционна мярка, чието изпълнение ще стартира още тази година. Бяха обсъдени конкретните идеи и се събраха експертни мнения за детайлите на нейната реализация и възможности за прилагането й и на други места. В някои от общините обсъжданията засегнаха и по-широки аспекти на градското развитие, свързани с адаптацията към климатичните промени и всъщност, бяха дадени много идеи за актуализация на местните политики и законодателство в тази насока. Отправени са и предложения за актуализация на националното законодателство в областта на градското развитие и стандартите за строителство и озеленяване в градовете.

Всеки от експертните екипи на осемте общини след задълбочен анализ на заплахите от климатичните промени по места и запознаване с опита в няколко други страни, включително след учебно посещение в Норвегия предложи по една пилотна инвестиционна мярка, изпълнението на която да стартира още тази година.

В Бургас ще създадат „градски природен остров“ в центъра на града като ще заменят плътни асфалтови настилки с елементи с тревна фуга, ще изградят водни съоръжения, зелени стени и навеси за засенчване на паркинг, където ще инсталират фотоволтаици за осигуряване на осветлението в района, ще засадят нова растителност.

Варна изпитва сериозни заплахи от обилните валежи, които активират и без това съществуващите свлачища в града. Затова там се предвижда мярка в три модула: проектиране и изграждане на  Контролно измервателна система в района на Златни пясъци, дигитализация на данни за локализиране  и проследяване в реално време на негативни геодоинамични процеси и  разработване на Пътна карта за смекчаване последиците от негативните и разрушителни геодинамични и гравитационните склонови процеси и явления на територията на Община Варна.

В Кърджали се предвижда адаптация на синьо-зелената инфраструктура в стара градска част на град Кърджали към ефектите от измененията на климата. Дейностите включват проектиране на новата инфраструктура, изпълнение на строително-монтажни дейности за изграждане на система за съхранение и използване на дъждовните води, оформяне на воден елемент-стена, алеи, места за рекреация и озеленяване с растителни видове, подходящи за климатичните промени.

В Пловдив ще се направи опит за справяне с наводнените улични платна в подлези  по поречието на река Марица в случаите на поройни дъждове, които напоследък зачестяват много. Ще бъде изпълнено дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура в следствие на интензивни валежи, чрез изграждане на дъждоотливници.

Инвестиционният проект на Русе представлява изграждане на анти-топлинен остров, включващ комбинирани мерки за смекчаване и адаптация към измененията на климата в региона на открит подлез в центъра на града. Мерките включват подмяна на част от бетоновата настилка с тревна фуга; вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация; естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода; изграждане на поливна система и питеен фонтан.

В Сливен предложението е за трансформиране на пешеходна улица в зелен коридор между два градски парка в жилищен район на града. Конкретните дейности включва отпечатване на почва с цел увеличаване зелената площ и попивност на почвата; засенчване чрез засаждане на подходящи дървесни видове с просторна корона  и увивни растения, затревяване на нови пространства, изграждане на поливна система и др.

В София мярката е „Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“. Един неизползваем до сега амфитеатър, разположен в парка, ще получи нов живот като прохладно и привлекателно място за отдих, игра и образование включително по проблемите с измененията на климата в горещите дни.

В Стара Загора ще бъде направен опит за „охлаждане“ чрез зелени решения за междублоково пространство в кв. Железник за преодоляване на „Градския топлинен остров“.

След последно съгласуване на предложените дейности с Програмния оператор и донорите на програмата, още тази есен ще стартират процедурите за избор на изпълнители и в ранна пролет на 2023 година ще започне изпълнението на дейностите.

Междувременно експертният екип по проекта ще подготви обсъждания за възможните усъвършенствания на законодателството и на образователните програми във висшите и средните училища.

Проектът се изпълнява до края на месец април 2024 година.