logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Адаптация към климатичните промени в градска среда

УСПЕШЕН СТАРТ И МНОГО ИНИЦИАТИВИ НАПРЕД

 

Националната конференция на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ се проведе на 26 април 2024 г., за да обсъди как да подготвим градовете си за рисковете от градски наводнения и суша, ефекта на градския топлинен остров, градските свлачища – как да запазим здравето и живота на гражданите, как да опазим градската инфраструктура и градската природа.

През последните три години осем общини в България в партньорство с Националния доверителен екофонд, Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS) и Западно-норвежкия изследователски институт  (WNRI) работят за усъвършенстване на капацитета на местните власти за анализа на своите политики в областта на адаптация към климатичните промени в градска среда, вземане на решения и прилагане на пилотни мерки за адаптация към специфичните за градовете заплахи и рискове в резултта на изменението на климата.

Това са първи мерки в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени в градска среда. Отчетени са и са анализирани заплахите и рисковете за всяко от осемте населени места и така е направен изборът на мерки, чието изпълнение вече приключи. 

След като стартира изпълнението на конкретните мерки общият експертен екип на общините Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора се насочи към обсъждане на възможности за усъвършенстване на политиките, законодателството и на образователните програми. В тези дискусии се включиха експерти, университети, професионални камари.

Именно това беше и целта на конференцията – да се представи пред широк кръг заинтересовани страни философията и практическото изпълнение на проекта, както и да продължи обсъждането на основни теми, свързани с политиките, законодателството и образованието в областта на адаптация към климатичните промени.

В конференцията взеха участие и кметове и заместник кметове на общини, членки на Мисията за адаптация към климатичните промени на Европейската комисия. Благодарим за тяхното участие и приноса им за разширяване на общността на местните власти, които имат готовност и вече прилагат мерки за адаптация.

Постигна се разбиране, че моделът, създаден в партньорския проект, може да се приложи в останалите общини в България. За целта ще са необходими още по-мащабни институционални иницитаиви за подобряване на капацитета на местните власти, на всички заинтересовани институции и професионални общности.

Конференцията се проведе в рамките на проект на Националния доверителен екофонд, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство. Присъстваха представители на норвежките партньори в проекта, министерства и агенции, общински администрации, Националното сдружение на общините в Република България, на професионалната общност на архитектите, на урбанистите, висши учебни заведения, неправителствени организации, изпълняващи дейности за климата.