logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Обучение за общините в България – Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България

В седмицата преди Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP27) Националният доверителен екофонд проведе обучение на експерти от общинските администрации от цялата страна. Темата е актуална за всички – как общините да бъдат проактивни, за да посрещнат рисковете от климатичните промени в населените места.

Целта на обучението беше експертите от общините в България да се подготвят за планиране и изпълнение на мерки за адаптация към климатичните промени в урбанизирани територии, за които има предвидено финансиране в различните програми на следващия програмен период.

Обучението се провежда в рамките на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът се реализира пилотно в големите градове на осем общини. Експертите от администрациите им вече извървяха стъпките и процесите, които бяха  представени в обучението. Представители на тези общини участваха в обучението и споделиха своя опит.

В Националната стратегия за адаптация към климатичните промени са идентифицирани основните заплахи за урбанизираните територии – наводнения, свлачища, недостиг на вода, ефект на топлинния остров. Това обучение въоръжи със знания и умения администрациите на българските общини да планират и изпълняват мерки за адаптация, за превенция на риска от тези заплахи.

Важен принос в обучението се получи от норвежките партньори по проекта, Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS) и Западно-норвежкия изследователски институт (WNRI), които подготвиха и представиха задълбочено и широко-обхватно проучване на международния опит за мерки, които помагат на общините да намалят риска от тези заплахи, за да предпазят своето население, инфраструктура и не на последно място, природа, от заплахите на климатичните промени.

Освен запознаване с международния опит, сърцевината на обучението беше представянето и упражненията за прилагането на Методология за анализ на съществуващи стратегически документи в общините и  идентифициране на пилотни дейности. То беше водено от екипа на Аналитично-консултативна група, която е консултант на НДЕФ по проекта. 

В обучението взеха участие 73 участника от 44 общини от цяла България. Всички участници изразяват високата си степен на удовлетворение от обучението и ползата за бъдещата им работа. Повечето участници отбелязват, че ще могат да използват наученото в пряката си дейност.

Участниците предложиха и пожелаха да създадат своя група в социалните мрежи, за да продължат общуването си и обсъжданията на въпросите, които са важни за тях по темата.