logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Иновативни мерки за адаптация и намаляване на въздействието върху климатичните промени стартират от началото на февруари 2021г.

Започва изпълнението на един от ключовите проекти на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП), финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ е предефиниран и се изпълнява от Национален доверителен екофонд в партньорство със сдружението на Норвежките общини (KS) и общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора, Сливен.

Цел на проекта:                                                 

Подобряване капацитета на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени.

На основата на поредица от обучения и учебни пътувания до Норвегия, проектът ще подкрепи местните власти да оценят стратегическите си планове и програми, както и вече изпълнените действия за климата, като ги подпомогне да направят нова стратегическа стъпка към прилагане на най-съвременните знания и опит в сферата на климатичните действия за градско планиране и развитие. Планираните дейности допринасят директно за резултат 4 на Програмата – Повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени.

Ролята на НДЕФ ще e управлението на целия проект, да организира и предостави заедно с партньорите от Норвегия експертиза в процеса на преглед и оценка в партниращите общини, както и да допринесе за идентифицирането и разработването на проектите на иновативните инвестиционни мерки.

Ролята на норвежкия партньор на всички етапи в проекта е да допринася с информация относно най-добрите практики и опит за най-съвременните технологии за малка инфраструктура в градовете, която да отговори на предизвикателствата на ефекта на топлинните острови, наводненията, свлачищата и други природни бедствия – най-характерните за България последици на климатичните промени.

Партниращите общини, от своя страна, ще са отговорни за управлението и изпълнението на пилотните инвестиционни дейности. Тези дребно мащабни инфраструктурни мерки ще са специфични и съответстващи на конкретните условия за конкретното населено място.

Очаквани резултати:

  1. Повишаване възможностите на местните общини да намаляват парниковите емисии и да се адаптират към климатичните промени в т.ч.:
  • Подобряване капацитета за планиране, мониторинг и прилагане на мерки за смекчаване  и адаптация към изменението на климата;
  • Оценени стратегически планове и програми на общините и идентифицирани пропуски и необходими действия в осемте общини;
  • Приложени иновативни (пилотни) мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени  в градското планиране.
  1. Двустранно сътрудничество, изразяващо се в подобрено сътрудничество между организации от държавите донории държавата бенефициент в рамките на програмата

 Общ размер на безвъзмездната финансова помощ2 800 000 EUR.

Срок на изпълнение:  до 42 месеца.