logo-iceland-liechtenstein-norway

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОГРАМА „ОПАЗВАНАЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

logo-project

Философията на проекта

Основната идея на проекта е да се предприемат конкретни действия и реализират практически мерки в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени и Плана за действие към нея областта на градското развитие.

 

Важна цел на проекта е да допринесе за по-нататъшното сътрудничество на институционално и експертно ниво между България и страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия, както и широко да информира за това. Ключова е ролята на норвежкия участник в проекта Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS) с техния партньор Западно-норвежкия изследователски институт (WNRI).

 

Последиците от климатичните промени за развитите урбанизирани територии (големите градове) са идентифицирани не само за България, но и на европейско и глобално ниво. На всички е ясно, че в краткосрочен план те няма да бъдат избегнати. Необходимо е наред с усилията за намаляване на въздействието на човешките дейности върху изменението на климата, чрез намаляване или даже елиминиране на емисиите на парникови газове, в съвсем близко време да се предприемат мерки за адаптиране, за посрещане на последиците от тези промени на климата.

Те вече са при нас и трябва да се реагира СЕГА!

За България и участващите в проекта общини те се изразяват  главно в:

 • Ефектът на топлинния остров;
 • Редуването на градски наводнения от обилни валежи с периоди на суша и недостиг на питейна вода;
 • Активизиране на градските свлачища.

 

В общините работата по темата не започва сега. Но сега, чрез този проект имаме възможност да спрем за момент, да анализираме събраната информация и натрупания опит, да огледаме и обмислим и да експериментираме с нетрадиционни решения, които на други места дават резултат, както и да актуализираме и допълним местните политики за климатични действия. Знаем, че ще се сблъскаме с някои елементи на нормативната уредба, които  не ще ни позволят  да осъществим изцяло идеите си и затова ще подготвим  мотивирани предложения за нейното актуализирането и синхронизиране с цел  да се отговори на новите потребности.

Цел на проекта

Главната цел на проекта е да подготви местните власти да избират и прилагат конкретни мерки за адаптация към климатичните промени в големите градове.

 

Резултатът от проекта ще бъде подобрена способност на местните власти да се подготвят за екстремни климатични събития и да намаляват емисиите на парникови газове чрез осъвременяване на местните политики, работа с гражданите и иновативни инвестиционни мерки.  

 

Обща максимална стойност на проекта: 2 800 000 ЕВРО

 • Финансиране от ФМ на ЕИП – 85%
 • Национално финансиране – 15%

 

Начало на проекта: февруари 2021

Край на проекта: април 2024

Резултати

В края на проекта се очаква:

 • Да са изпълнени осем иновативни инвестиционни мерки (по една във всяка община), които да допринасят за предотвратяване на рисковете за хората и инфраструктурата от последиците на климатичните промени – катастрофални наводнения и свлачища, топлинни вълни в резултат на ефекта на топлинния остров и др.;
 • да са оформени предложения за актуализиране на общински стратегически и планови документи, местно законодателство или др.;
 • да са оформени предложения за актуализиране на националното законодателство, които да допринасят за адаптиране към климатичните промени;
 • да са оформени предложения за актуализиране на учебните програми и планове в специализираните учебни заведения за строителство, озеленяване и градско развитие.

 

 

Дейности

За да се постигнат тези резултати се предприемат следните дейности, които взаимно се допълват и ползват резултатите си и са координирани във времето на проекта между екипите на партньорите и изпълнителите:

 • Изготвяне на доклад за добри практики и международен опит, изготвен от партньорите от Норвегия. Включва анализи и примери от цял свят и е съобразен с предварително идентифицираните потребности на участващите общини. Включва примери, както за конкретни иновативни мерки, така и за политики на местно и национално ниво и работа със заинтересованите стани и промяна на поведението на гражданите.
 • Разработване на методология за анализ на съществуващите практики, стратегии и политики във всяка от общините, за да се оцени необходимостта от тяхната актуализация, както и да се определят потребностите от инвестиционни мерки в сферата на адаптация към климатичните промени – изпълнява се от български експертен екип.
 • Предоставяне на обучение на екипите на общините:
  • Обучение на експертните екипи от общинските администрации, които изготвят аналитичните доклади – включва работа с доклада за чуждестранния опит и прилагане на методологията за анализа и определяне на мерките;
  • Учебни пътувания в Норвегия за политическите ръководства на партниращите общини и за експертните екипи от общинските администрации, за да се запознаят на място с конкретни успешни практики;
  • Обучение на други 75 общини, които не са партньори по проекта, за да бъдат мотивирани за изпълнение на подобни проекти.
 • Изготвяне на анализи (на базата на разработената методология) на съществуващи и изпълнени стратегии, планове, програми, проекти във всяка от осемте общини – изпълнява се от експертните екипи на общинските администрации с подкрепата на НДЕФ и българските и норвежките консултанти. Продуктът са осем доклада, които на базата на анализите ще предложат и обосноват избора на една инвестиционна мярка, която да се изпълни с финансирането на настоящия проект, както и предложения за усъвършенстване на местните политики, националното законодателство и програмите в специализираните учебни заведения.
 • След консултативни срещи по места, проектиране и изпълнение на избраните инвестиционни мерки за адаптация към климатичните промени.
 • Дейности за публичност, които да запознаят обществеността, както с добрите световни  практики и международен опит, така и с практическото прилагане на новите подходи за адаптация  в практиката на осемте партньорски общини.